covid19 gif

Έγγραφη αναφορά στις αρμόδιες υπηρεσίες (Νομική Υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης, Εισαγγελέα, Δήμαρχο και ΔΕΥΑΣ) του Τ.Σ. της Κοινότητας Καστορείου για υφαρπαγή υδάτινων πόρων Καστορείου

pisagiannistn Στις 10 Αυγούστου το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Καστορείου, με την με αριθ. 30/10-08-2020 απόφασή του Συμβούλιο αποφάσισε να απευθυνθεί εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες (Νομική Υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης, Εισαγγελέα, Δήμαρχο και ΔΕΥΑΣ) για την άμεση αναίρεση της αυθαίρετης και απαράδεκτης αυτής ενέργειας.Ολόκληρη η απόφαση του Τοπικού παρατίθεται στη συνέχεια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΣΠΑΡΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΝΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ                           ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:            30/10-8-2020

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ 8ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ  ΤΟΠΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο

Υφαρπαγή υδάτινων πόρων Καστορείου

                Στο  Καστόρειο και στο Γραφείο της Κοινότητας, σήμερα την 10η του μήνα Αυγούστου 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:00, συνεδρίασε το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Καστορείου του Δήμου Σπάρτης ύστερα από την αριθμ. Πρωτ.: 24/7-8-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Καστορείου του Δήμου Σπάρτης, για έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Τοπικούς Συμβούλους της Κοινότητας Καστορείου του Δήμου Σπάρτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4555/2018 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Καστορείου  του Δήμου Σπάρτης.

                Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  αυτής  ο  κ.  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  σε  σύνολο  πέντε (5) Τοπικών Συμβούλων ήταν: 

ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

         ΑΠΟΝΤΕΣ

  1.

Βασίλειος Λαγανάς, Πρόεδρος Τ.Σ.

 

              Ουδείς

  2.

Νικόλαος Πάντος

   

  3.           

Θεόκλητος Ρουμελιώτης

   

  4.

Αθανάσιος Φασουλόπουλος

   

 5

Ελένη Βλαχόγιαννη

   

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σπάρτης Ελένη Γκλέκα για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά  τη  διαπίστωση  της  νόμιμης  απαρτίας  ο  κ. Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1Ο : Υφαρπαγή υδάτινων πόρων Καστορείου

Αριθμός απόφασης 30/10-8-2020

Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και είπε  ότι μετά από αυτοψία που διενήργησα πρόσφατα στην περιοχή <<Βρυσσιώτικο>> και εντός των ορίων της κοινότητας Καστορείου διαπίστωσα, ότι με ενέργειες της Κοινότητας Περιβολίων έχει τοποθετηθεί πλαστικός αγωγός Φ50 στη κοίτη του ρέματος και στο ύψος του κτήματος του συνδημότη και μόνιμου κάτοικου Καστορείου κ. Παναγιώτη Ι. Ξυδιά. Ο αγωγός αυτός αναπτυσσόμενος και ακλουθώντας τη διαδρομή, (σταθερά μέσα στο φαράγγι του Βρυσσιώτικου ορίων Καστορείου)      Ρεξινέικη Σπηλιά – Πράσινη Λίμνη – Κουτσομήλια – Περιβόλια, μεταφέρει ανάλογη με τη διατομή του ποσότητα νερού στα Περιβόλια.

Επειδή θεωρώ ότι:

 1. Η ενέργεια αυτή που έγινε δεν είναι  σύννομη,

2. Ότι έγινε χωρίς να έχει ενημερωθεί το Τοπικό Συμβούλιο Καστορείου,

3. Ότι έγινε χωρίς τη συγκατάθεση της Κοινότητας και των κατοίκων του Καστορείου ,

4. Ότι ο μόνος αρμόδιος για να επιληφθεί του ιδιαίτερα σοβαρού αυτού θέματος είναι η δικαιοσύνη, προτείνω:

 1. Να ληφθεί μια απόφαση που καταδικάζει την αυθαίρετη αυτή ενέργεια της Κοινότητας Περιβολίων

2. Να διαβιβαστεί η απόφαση αυτή, άμεσα, ως κατεπείγουσα, στο μόνο αρμόδιο για το θέμα αυτό, κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σπάρτης, για να διερευνήσει το θέμα και να λάβει όλα τα πρέποντα μέτρα, που απαιτούνται για την αναίρεση της αυθαίρετης και απαράδεκτης αυτής ενέργειας και

3. Κοινοποίηση της απόφασης μας αυτής μαζί με τη διαμαρτυρία μας στο Δήμαρχο Σπάρτης και στη ΔΕΥΑΣ.

Αθανάσιος Φασουλόπουλος: προτείνων το θέμα να παραπεμφθεί εγγράφως στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου ώστε να ενεργήσει άμεσα και με ασφαλιστικά μέτρα να ρυθμίσει αυτήν την κατάσταση.

Νικόλαος Πάντος: να παραπεμφθεί το θέμα στις δικαστικές αρχές και στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης άμεσα.

Θεόκλητος Ρουμελίωτης: συμφωνώ με την άποψη του Νικολάου Πάντου.

Ελένη Βλαχόγιαννη: συμφωνώ να τεθεί άμεσα με έγγραφο το θέμα στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου και να κοινοποιηθεί στον Εισαγγελέα.

      Ύστερα από  τα ανωτέρω το Τοπικό Συμβούλιο

Αποφασίζει  Ομόφωνα

Με δεδομένο ότι το νερό ανήκει στην Κοινότητα Καστορείου και η παράνομη αυτή ενέργεια της Κοινότητας Περιβολίων στερεί νερό από τους κατοίκους του Καστορείου το Τοπικό Συμβούλιο να απευθυνθεί εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες (Νομική Υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης, Εισαγγελέα, Δήμαρχο και ΔΕΥΑΣ) για την άμεση αναίρεση της αυθαίρετης και απαράδεκτης αυτής ενέργειας.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   30 /10-8-2020

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

            Ο   Πρόεδρος

    Κοινότητας Καστορείου

 

                                 Τα  μέλη:

 

      Βασίλειος Χ. Λαγανάς

 

                       1.Νικόλαος Πάντος

                       2.Θεόκλητος Ρουμελιώτης

 
   

                       3.Ελένη Βλαχόγιαννη

 
       

    Ακριβές Απόσπασμα

    Καστόρειο 10-8-2020  Ο Πρόεδρος του     Τοπικού Συμβουλίου

 Βασίλειος Χ. Λαγανάς

     

Δείτε επίσης: Νέα από την Κοινότητα Καστορείου

Η θέση του Τ.Σ. της Κοινότητας Καστορείου για τα πρόστιμα της ΔΕΥΑΣ
Οι προτάσεις του Τ.Σ. Κοινότητας Καστορείου για τοΤεχνικό Πρόγραμμα της Κοινότητας έτους 2021